gdpr

Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce

PRO provozovatelE webu WWW.ONABON.cZ

(dále jen „Společnost“)

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) pro potřebu evidence pana/paní:

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl/a při vyplnění žádosti o poskytnutí kalendáře doporučeného času početí provozovateli webu www.onabon.cz (dále rovněž jako „správce“) a další údaje, které jsem poskytl/a v pozici zájemce o služby, mohou být správcem zpracovávány a uchovávány na dobu za účelem níže uvedeným.

Prohlašuji, že se jedná zejména o tyto údaje:

  • Identifikační údaje– jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště
  • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa.
  • Informace související s výpočtem doporučeného termínu početí – údaje o menstruaci, krevní skupina.

Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování služeb a dále za účelem prezentace svých služeb (reference), a to po dobu 24 měsíců.

Osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Správce a budou uloženy v souborech na počítači zpracovatele, a to zabezpečené přístupovým heslem. Osobní údaje budou zabezpečeny všemi standardními postupy a technologiemi, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k nim, a které s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Zájemce má právo na přístup ke svým osobním údajům, čímž se rozumí oprávnění na základě aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat společně s dalšími informacemi v rámci přístupu k osobním údajům.

Dále má zájemce právo na opravu, resp. doplnění těchto údajů, na jejich výmaz, omezení zpracování, na přenositelnost údajů, či stížnost proti zpracování v určitých případech.

Správce osobních údajů lze kontaktovat na emailové adrese posta@onabon.cz.  

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) ve smyslu čl. 7 GDPR a § 11 zákona, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat a požadovat tak vrácení písemných materiálů a dokumentů, a že v případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů budu vymazán z databáze správce.

Prohlášení správce:

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Poučení o ochraně osobních údajů zpracovávaných Společností je zveřejněno v sekci GDPR na webu www.onabon.cz.

Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Poučení o ochraně osobních údajů Marek Pošta, IČ: 09692827, Na Stráži 386, 27302 Tuchlovice – provozovatel webu www.onabon.cz

Tímto provozovatel informuje o zpracovávání osobních údajů zájemců a o právech subjektů údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ GDPR“).

Za zpracovávání osobních údajů nese odpovědnost správce osobních údajů, kterým je Marek Pošta, IČ: 09692827, Na Stráži 386, 27302 Tuchlovice – provozovatel webu www.onabon.cz (dále jen „správce“).

Elektronický kontakt pro účely GDPR:

posta@onabon.cz

Co se považuje za osobní údaj:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Právní důvod zpracování:

zpracovávání osobních údajů je nutné pro poskytování služeb, tj. přípravu kalendáře k početí,

Právní postavení klientů/zájemců:

Dle GDPR jste v postavení subjektu údajů.

Zásady zpracovávání osobních údajů:

Správce při zpracovávání osobních údajů dbá na konkrétnost, zákonnost a transparentnost zpracování.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, údaje o menstruaci, krevní skupina, aj.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou Společností uchovávány po dobu 2 let.

Způsob zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v elektronické podobě (uloženo v PC pod heslem). 

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům:

Zájemce má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům zpracovávaným k jeho osobě. 

Právo na opravu

Zájemce má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Zájemce má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů popsaných v čl. 17 GDPR.

Právo na omezení zpracování

Zájemce má právo požadovat omezení zpracování jejich údajů, pokud nastane některá z níže uvedených okolností:

  • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a klient/zájemce odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient/zájemce je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • byla ze strany klienta/zájemce vznesena námitka proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování:

Podle ustanovení čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude subjekt údajů správce informovat, pokud se nebude jednat o případy, kdy to bude nemožné, případně vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů:

Podle ustanovení čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

Podle ustanovení čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správci nepodaří prokázat existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmem subjektu údajů, právy a svobodami, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla správce případně elektronicky na posta@onabon.cz

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obracet se se stížnostmi, žádostmi a podněty na nezávislý dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz.