Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky provozovatele webové služby www.ONABON.cz  

Úvodní ustanovení a předmět všeobecných obchodních podmínek

Provozovatelem služby www.onabon.cz je Marek Pošta, IČ: 09692827, Na Stráži 386, 27302 Tuchlovice (dále jen „Provozovatel“). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi Provozovatelem a zájemci o služby nabízené dálkovým přístupem na serveru ONABON.CZ (dále jen „Zájemce“). Provozovatel komunikuje s veřejností prostřednictvím emailové adresy posta@onabon.cz. Provozovatel provozuje činnost na základě živnostenského oprávnění, jiné oprávnění nebo povolení není dle platné legislativy potřebné.

Činnost webu ONABON.CZ

Web ONABON.CZ a jeho Provozovatel poskytuje za úplatu Zájemcům kalendář, který na základě polarizace spermií a vajíček dokáže naznačit, které dny jsou vhodnější pro početí potomka, tak aby byla vyšší šance na zplození konkrétního preferovaného pohlaví (dále jen „Kalendář“).

Pravidla a způsob poskytování služeb

Zájemce o poskytnutí kalendáře vyplní na webových stránkách www.onabon.cz požadované údaje do formuláře (dále jen „Formulář“), zejm. jméno žadatele, kontaktní údaje, požadované pohlaví potomka, datum narození ženy, údaje o menstruaci a volitelně krevní skupinu. Zájemce rovněž uvede měsíc a rok, pro který požaduje provést výpočet kalendáře.  

Po zadání vstupních údajů obdrží Zájemce výzvu k úhradě úplaty za poskytnutí Kalendáře, která činí 730,-Kč (není-li ve Formuláři uvedena jiná částka). Provozovatel není plátcem DPH. Platba je splatná na bankovní účet Provozovatele, č. účtu 1793788049/3030 vedený u společnosti Air Bank a.s., neurčí-li Provozovatel jiný účet. Platba se považuje za uhrazenou dnem, kdy je připsána na bankovní účet Provozovatele. Smlouva mezi Provozovatelem a Zájemcem je uzavřena úhradou úplaty.

Po úhradě úplaty obdrží Zájemce od Provozovatele kalendář s doporučenými termíny k početí požadovaného pohlaví potomka. Kalendář je zaslán na email Zájemce, který uvede do Formuláře.

Provozovatel může odmítnout poskytnutí Kalendáře Zájemci, pokud jsou jím dodané údaje nekompletní, zjevně nesprávné nebo i z jiných důvodů. V takovém případě má Zájemce právo na vrácení uhrazené úplaty na žádost Zájemce. Pokud ovšem Provozovatel již započal s výpočtem Kalendáře, muže být vrácení odmítnuto nebo mu může být vrácena pouze část úplaty dle rozhodnutí Provozovatele.

Provozovatel prohlašuje a Zájemce bere na vědomí, že Kalendář (a jakékoliv další případné informace), které Zájemce od Provozovatele obdrží, nemají charakter lékařských nebo zdravotních informací a nejsou regulovány legislativou upravující zdravotnické služby. Provozovatel žádným způsobem nebere v úvahu zdravotní stav Zájemce (druhého rodiče). Zájemce je zcela zodpovědný za způsob, jakým s poskytnutými informacemi naloží, zejména musí zhodnotit svůj zdravotní stav a případně rozhodnutí počít dítě konzultovat se svým lékařem. Provozovatel prohlašuje a Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za zdravotní stav dítěte.

Zájemce dále prohlašuje, že Kalendář využije pouze pro osobní potřebu. Kalendář smí být zveřejněn nebo poskytnut třetí osobě ke zveřejnění pouze se souhlasem Provozovatele.

Poskytování služeb dle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky. Pokud by některé ustanovení těchto VOP byly v rozporu s platnou legislativou, užije se příslušné zákonné ustanovení, ovšem pouze v takovém rozsahu, aby byly splněny minimální zákonné požadavky. Případná neplatnost části těchto VOP nemá za následek neplatnost VOP jako celku.

Omezená záruka

Provozovatel prohlašuje a Zájemce bere na vědomí, že časové doporučení pro početí potomka není zaručené. Provozovatel nedává garanci, že při početí v doporučeném termínu dojde ke zplození daného pohlaví, doporučení je predikce, která naznačuje zvýšenou pravděpodobnost pohlaví potomka.

V případě, pokud nedojde ke zplození zvoleného pohlaví potomka (při zadání správných údajů Zájemcem do Formuláře a dodržení všech kroků a termínů v Kalendáři) má Zájemce právo obdržet zpět celou zaplacenou úplatu, a to na základě čestného prohlášení o tom, že i přes dodání správných údajů do Formuláře a dodržení časového doporučení v Kalendáři, nedošlo k narození zvoleného pohlaví.

Řešení sporů

V případě, že je Zájemce přesvědčen, že došlo k porušení jeho práv, vyplývající pro něj ze zákona nebo těchto VOP, může vznést primárně požadavek na přezkum postupu přímo u Provozovatele, a to prostřednictvím emailu posta@onabon.cz.

V případě, že nebude ze strany Provozovatele shledáno pochybení a reklamace Zájemce bude zamítnuta a Zájemce nebude spokojen s vyřešením jeho požadavku, může se obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) případně na příslušné soudy České republiky. Rozhodčí doložka se nesjednává.  

Osobní údaje a jejich ochrana

Provozovatel dodržuje pro něj vyplývající povinnosti GDPR, přičemž pravidla, kterými se v oblasti ochrany osobních údajů řídí, jsou stanoveny v samostatné dokumentaci, a to v „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“ který tvoří přílohu k Formuláři a jsou dostupné na webu  www.onabon.cz.

Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní Zájemce nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní Zájemce dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Zájemce na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Zájemce dále povinen uhradit škodu, která jeho jednáním Provozovateli prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Znění obchodních podmínek platné ke dni. 1.1.2021